دانلود مقالات مدیریت استراتژيک+بازرگانی+صنعتي+دولتی+مالی+اجرایی+MBA+تکنولوژِی+تولید+تحقیق در عملیات

دانلود ۹ مقاله مدیریت پروژه(کنترل پروژه) pdf

چند مقاله و کتاب در مورد مدیریت پروژه برای مدیران به زبان انگلیسی و فارسی
project management
 

ردیف نام کتاب تعداد صفحات توضیح
1 Microsoft Office Excel 2007 for Project Managers ۳۴۴ اکسل ۲۰۰۷برای مدیران پروژه
2 The Practice of Project Management ۳۵۶

A Guide to the Business-Focused Approach

3 Project Management Made Easy ۳۰۴
4 The Discipline Pocketbook ۱۰۸
5 راهنمای مدیریت پروژه pmbok ۲۸۶ پیکره ی دانش مدیریت پروژه(فارسی)
6

ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه

۴
7 چگونه مدیران از ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻛﻨﺘــﺮل ﭘــﺮوژه درﻛﻨﺘــﺮل و اﺟــﺮاي ﻃﺮﺣﻬــﺎ و پروژه هایشان بهتر استفاده کنند ۱۱
8 روشهاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺳﻨﮕﺎن ۸
9 نمونه ای از برنامه ریزی کنترل پروژه شرکت دانا نیرو کیش ۱۱

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/02/13ساعت 6:52 بعد از ظهر  توسط حسین جمشیدیان  |